Technikum
Kinematograficzno-
Komputerowe
klasy gimnazjalne - archiwum
   
Witamy 25 142 985 gościa
LICEUM
Jeżeli chcesz się dostać do liceum musisz:
 • ukończyć gimnazjum,
 • złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
 • oceny na świadectwie z języka polskiego, trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • dodatkowe osiągnięcia, takie jak ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem i inne wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.
Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 3-letniej nauki uczyć się będziesz:
 • przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym,
 • od 2 do 4 przedmiotów w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym,
 • przedmiotów uzupełniających.
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego.
Po zdaniu egzaminu maturalnego:
 • pisemnego: z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)
  i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu (na poziomie rozszerzonym),
 • ustnego: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu) otrzymasz świadectwo dojrzałości.
Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu liceum możesz:
 • kontynuować naukę w szkole wyższej,
 • kształcić się zawodowo w szkole policealnej,
 • pójść do pracy,
 • zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.