Technikum
Kinematograficzno-
Komputerowe
klasy gimnazjalne - archiwum
   
Witamy 25 142 996 gościa
SZKOŁA POLICEALNA
Jeżeli chcesz się dostać do szkoły policealnej musisz:
 • mieć wykształcenie średnie,
 • złożyć świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum (także dla dorosłych),
 • złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
O przyjęciu decyduje:
 • kolejność zgłoszeń,
 • dodatkowo pozostawanie w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej.
Czego będziesz się uczyć?
Nauka w zależności od tego, jaki zawód wybierzesz, trwa od 1 do 2,5 roku:
 • w formie stacjonarnej lub
 • zaocznej.
Uczysz się przedmiotów zawodowych i odbywasz praktyczną naukę zawodu w pracowni szkolnej lub u pracodawcy.
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się z:
 • części pisemnej,
 • części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskałeś świadectwo ukończenia szkoły policealnej i świadectwa ?potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ?danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły policealnej możesz:
 • pójść do pracy,
 • kształcić się w szkole wyższej, jeśli masz maturę,
 • zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.