Technikum
Kinematograficzno-
Komputerowe
klasy gimnazjalne - archiwum
   
Witamy 25 142 997 gościa
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Jeżeli chcesz się dostać do szkoły specjalnej musisz:
  • ukończyć gimnazjum,
  • złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 3-letniej nauki według indywidualnego programu edukacyjnego będziesz uczestniczył w zajęciach:
  • edukacyjnych,
  • rewalidacyjnych,
  • sportowych,
  • kształtujących kreatywność ( m.in. muzyka, plastyka).
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy (bez egzaminów).
Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły specjalnej przysposabiającej możesz podjąć pracę zawodową.