Technikum
Kinematograficzno-
Komputerowe
klasy gimnazjalne - archiwum
   
Witamy 25 142 984 gościa
TECHNIKUM
Jeżeli chcesz się dostać do technikum musisz:
 • ukończyć gimnazjum,
 • złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
 • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz
 • dodatkowe osiągnięcia, takie jak ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem i inne wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.
Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 4-letniej nauki uczyć się będziesz:
 • przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym,
 • 2 przedmiotów w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym,
 • przedmiotów uzupełniających,
 • przedmiotów zawodowych.
Praktyczną naukę zawodu odbywasz w formie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych.
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego. Po zdaniu egzaminu maturalnego:
 • Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia technikum.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się:
 • z części pisemnej,
 • części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskasz wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Po zdaniu egzaminu maturalnego:
 • pisemnego: z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym),
 • ustnego: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu) otrzymasz świadectwo dojrzałości.
Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu technikum możesz:
 • rozpocząć pracę w zawodzie,
 • kontynuować naukę w szkole wyższej,
 • kształcić się dalej zawodowo w szkole policealnej,
 • zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.