Technikum
Kinematograficzno-
Komputerowe
klasy gimnazjalne - archiwum
   
Witamy 25 143 000 gościa
SZKOŁA WYŻSZA
Jeżeli chcesz się dostać do szkoły wyższej musisz:
 • posiadać wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,
 • złożyć świadectwo dojrzałości
 • i inne dokumenty wymagane przez daną uczelnię.
W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego - według zasad przyjętych przez daną uczelnię. Szkoła wyższa może też przeprowadzić własne egzaminy wstępne.
Czego będziesz się uczyć?
Uczysz się przedmiotów ściśle związanych z kierunkiem kształcenia. Studia w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej) trwają:
 • studia pierwszego stopnia 3-4 lata,
 • studia drugiego stopnia 1,5-2 lata,
 • jednolite studia magisterskie 4,5-6 lat,
 • studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 2-4 lata,
 • studia podyplomowe (co najmniej 2 semestry).
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie wyższe:
 • po studiach pierwszego stopnia - po zdaniu egzaminu licencjackiego i/lub obronie pracy licencjackiej otrzymasz tytuł licencjata lub inżyniera,
 • w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich po zdaniu egzaminu magisterskiego i obronie pracy dyplomowej magisterskiej uzyskujesz tytuł magistra lub magistra inżyniera,
 • w przypadku studiów doktoranckich bronisz rozprawy doktorskiej i uzyskujesz tytuł doktora,
 • po ukończeniu studiów podyplomowych i złożeniu pracy końcowej lub egzaminu końcowego otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły wyższej możesz:
 • pójść do pracy,
 • uczyć się dalej w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.