Witamy 23 794 474 gościa
szczegóły oferty: www.technikumpolna.pl

••••• Technikum Kinematograficzno-Komputerowe Warszawa - Polna 7 ••••• komputery • systemy operacyjne • sieci i administracja sieci LAN, WAN • projektowanie: html, php, sql • • • • realizacja dźwięku: studio nagrań, estrada, plan filmowy, teatralny, radiowy i telewizyjny • obsługa systemów mikrofonowych • montaż dźwięku ••••• już we wrześniu 2017 ••••• www.facebook.com/technikumpolna ••••• ZAPRASZAMY •••••

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Jeżeli chcesz się dostać do zasadniczej szkoły zawodowej musisz:
 • ukończyć gimnazjum,
 • złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
 • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz
 • dodatkowe osiągnięcia, takie jak ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem i inne wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.
Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 3-letniej nauki uczyć się będziesz:
 • przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,
 • przedmiotów zawodowych.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych.
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie zasadnicze zawodowe i otrzymasz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się:
 • z części pisemnej i
 • części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie. Jeśli uzyskałeś wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa ?potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ?danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej możesz:
 • rozpocząć pracę w zawodzie,
 • uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy), a po zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych,
 • zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.
GIMNAZJUM nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie ul. Polna 7, 00-625 Warszawa tel./fax 22 825 02 52
[gim36@gim36.pl] [dyrektor@gim36.pl] [sekretariat@gim36.pl]