Jak Gimnazjum nr 36 propaguje postawy proeuropejskie poprzez edukację

Gimnajzum 36  » Bez kategorii »  Jak Gimnazjum nr 36 propaguje postawy proeuropejskie poprzez edukację
0 Comments

Gimnazjum nr 36, zlokalizowane w jednym z większych polskich miast, podjęło wyzwanie kształtowania postaw proeuropejskich swoich uczniów poprzez edukację. Szkoła angażuje różnorodne metody dydaktyczne, dzięki czemu jej wychowankowie rozwijają świadomość europejską. Jak to robi?

Po pierwsze, Gimnazjum nr 36 naukę historii Europy traktuje bardzo poważnie. Uczniowie dla pełniejszego zrozumienia, jak ukształtował się współczesny kontynent, studiują starożytną Grecję i Rzym, średniowieczną Europę aż do czasów nowożytnych i najnowszych. Duży nacisk kładzie się na prezentowanie konfliktów i różnorodności kulturalnej jak i na wspólne dla wszystkich krajów dziedzictwo oraz historia integracji europejskiej.

Poza tym szkoła nie zapomina o aktualnych wydarzeniach. Nauczyciele zwracają uwagę na bieżące problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne występujące w Unii Europejskiej. Częściej poruszane są takie tematy jak migracje, Brexit czy praworządność.

Znaczne znaczenie ma również nauka języków obcych. W Gimnazjum nr 36 oferowanymi językami są angielski, niemiecki i francuski. Ponadto, istnieje możliwość nauki innych języków przez koła zainteresowań czy programy partnerskie. Ważności języków nie należy lekceważyć – opanowanie choćby jednego z nich otwiera przed uczeniem perspektywę lepszego zrozumienia innych kultur i stanowi klucz do komunikacji w Europie.

Ważnym elementem promowania postaw proeuropejskich są również wymiany międzyszkolne i międzynarodowe projekty edukacyjne. Gimnazjum nr 36 aktywnie angażuje się w takie przedsięwzięcia – co roku organizowane są wycieczki do różnych krajów Unii Europejskiej oraz realizowane są projekty z zagranicznymi szkołami partnerskimi.

Na koniec warto nadmienić o udział młodzieży szkolnej w konkursach i projekcie mających promować idee unijną, jak przykładowo Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa w szkole”.

Podsumowując, Gimnazjum nr 36 aktywnie pracuje nad budowaniem postaw proeuropejskich u swoich uczniów. Szkoła wykorzystuje różnorodne metody – od nauczania historii przez analizowanie aktualnych wydarzeń, po naukę języków obcych i uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Całości dopełniają cyklicznie organizowane konkursy oraz spotkania mające na celu zgłębienie wiedzy o Unii Europejskiej. Dzięki tym wszystkim inicjatywom, uczniowie zdobywają nie tylko cenne umiejętności i doświadczenia, ale przede wszystkim rozwijają postawy otwartości i tolerancji niezbędne w coraz bardziej zintegrowanej Europie.

Pierwszą rzeczą, którą można zauważyć, przeglądając przeprowadzane w tej szkole projekty, jest ich silna nacisk na różnorodność kulturową, partnerstwo i współpracę międzynarodową. Uczniowie nie tylko uczą się o różnych stronach polityki europejskiej, ale również angażują się w działania, które ułatwiają im doświadczenie realiów życia w Unii Europejskiej.

Podstawowym elementem tych działań jest program wymiany uczniów. Dzięki stałej współpracy Gimnazjum nr 36 z innymi szkołami europejskimi, uczniowie mają szansę na spędzenie pewnego czasu za granicą, ucząc się o historii, kulturze i codziennym życiu w innych krajach Unii Europejskiej. To otwiera oczy młodych ludzi na zrozumienie i docenienie różnorodności naszego kontynentu.

Aby umożliwić młodym ludziom zrozumienie mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskich, Gimnazjum nr 36 organizuje również cykl wykładów i warsztatów dotyczących struktur i procesów politycznych w UE. Uczniowie uczą się podstawowych praw obywateli UE oraz roli poszczególnych instytucji, takich jak Komisja Europejska czy Parlament Europejski.

Szkoła nie ogranicza się jednak tylko do teorii. W ramach projektów edukacyjnych zajęcia mają formę symulacji obrad parlamentu europejskiego, podczas których uczniowie przyjmują role eurodeputowanych lub przedstawicieli Komisji Europejskiej. Pozwala to na praktyczne zapoznanie się z rolami i obowiązkami poszczególnych instytucji oraz zrozumienie wpływu, jaki procesy decyzyjne mogą mieć na życie obywateli.

Promowanie postaw proeuropejskich to jednak nie tylko nauka o instytucjach i prawach. Zdaniem dyrekcji Gimnazjum nr 36 forma ta powinna oprzeć się przede wszystkim na budowaniu trwałych więzi między młodymi ludźmi z różnych krajów Europy. Właśnie dlatego wielką wagę przywiązuje się tu do działań skierowanych na integrację międzykulturową i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Stworzenie środowiska sprzyjającego otwartości, tolerancji i wzajemnemu zrozumieniu jest tym, co przede wszystkim powinna realizować edukacja proeuropejska. Dzięki działaniom gimnazjum nr 36 można powiedzieć, że cel ten jest osiągany – zarówno poprzez programy wymiany jak i poprzez angażowanie uczniów w twórcze projekty umożliwiające im lepsze poznanie idei europejskiego projektu pokojowego.

W Gimnazjum nr 36 intensywnie pracuje się nad kształtowaniem postaw otwartego dialogu kulturowego oraz aktywnego uczestnictwa w wolnej i demokratycznej Europie. Szkoła ta to przykład jak nauka może wpływać na budowanie lepszego społeczeństwa poprzez troskę o pozytywne relacje między młodymi mieszkańcami naszego kontynentu.